[Athenian Federation][Peshmerga]Militia

Type: Militia
Number: 300,000
Points Invested: 10

Entity: Union of Kurdistan, Athenian Federation